Popis Montážní list Instalace Komunikace s PC Dálková správa Hydraulika Měření tepla

REGULAČNÍ SYSTÉM ETATHERM

IRC systém ETATHERM je určený k individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle programu (volně sestavitelného uživatelem). Je použitelný jak pro teplovodní, tak přímotopné elektrické otopné soustavy. Základním rysem regulační soupravy je systém adres (příslušejícím zpravidla jednotlivým místnostem, příp. zónám) a dvojvodičové sběrnice ETATHERM s malým napětím, po které komunikuje řídicí jednotka s adresovanými koncovými členy (obsahujícími prostorová teplotní čidla) a poskytuje jim rovněž napájení. Na jedné adrese může být připojeno i několik koncových členů. Koncovými členy soupravy jsou obecně:

Napájení řídicí jednotky (12V ss) je řešeno samostatným síťovým zdrojem (v zásuvkovém provedení). Do zvláštního vstupu řídicí jednotky lze přivést externí řídicí povel, kterým lze vyvolat zvláštní programový režim (odpojení el. topidel signálem HDO, otevření ventilů el. hlavicemi, přiřazení jiných uživatelských programů vytápění vybraným adresám, atd.).

Pracovní podmínky (platí pro všechny prvky soupravy):

Více řídicích jednotek je možné vzájemně propojit sběrnicí RS485; nadřízenou komunikací pak lze ovládat celou soustavu s více řídicími jednotkami.

Řídicí jednotku nebo síť jednotek lze:

Základní zapojení souprav:

- teplovodní vytápění (16 adres: 1÷8 na levé větvi, .1÷.8 na pravé větvi; max. 3 hlavice na jedné adrese):

schéma teplovodní verze

Hlavice na radiátorech mívají zpravidla vlastní čidlo. V případě krytů či jiných zábran (hlubokých parapetů) nebo při nevhodné poloze ventilu se použije hlavice bez čidla a k ní připojené oddělené čidlo. Hlavice na rozdělovači pro regulaci podlahového vytápění vyžadují oddělené teplotní čidlo vždy.

- přímotopné elektrické vytápění (16 adres: 1÷8 na levé větvi, .1÷.8 na pravé větvi):

schéma elektrické přímotopné verze

 //  symbol pro označení dvouvodičové sběrnice

Komunikační a napájecí sběrnice je tvořena dvěma vodiči; napětí mezi vodiči je cca 10V, proud nepřesáhne 0,5 A, při zkratu nedojde k poškození komponentů soupravy. Pro zvýšení odolnosti vůči vnějšímu rušení se pro vedení sběrnice doporučuje kroucený dvojvodič . K zabezpečení spolehlivého přenosu všech informací je nutno při instalaci zajistit, aby odpor sběrnice měřený od řídicí jednotky k nejvzdálenějšímu koncovému členu nebyl větší než 8 ohmů (měřeno na vstupu příslušné větve sběrnice, konec sběrnice v místě nejvzdálenějšího koncového členu zkratován).

TEPLOVODNÍ OTOPNÁ SOUSTAVA

Řešení otopné soustavy při aplikaci regulace nesoučasného vytápění je obdobné jako u jiných soustav s množstevní regulací, např. termostatickými ventily. Přesnost a vysoká dynamika regulace ETATHERM přitom však velmi často příjemně kompenzuje některé - jinak mnohem obtížněji řešitelné - nedostatky vlastní otopné soustavy (předimenzované radiátory, určité hydraulické nevyvážení ... atd.). Stejně jako při aplikaci termostatických ventilů je nutné kontrolovat maximální diferenční tlak, neboť při dosažení žádané teploty ventily částečně nebo zcela uzavírají průtok média. Diferenční tlak nesmí dosáhnout hodnot, které způsobují hluk ventilů (podle konstrukce otopných soustav se tyto hodnoty pohybují od 2kPa do 15kPa). Podrobnosti a možnosti řešení viz článek Hydraulika - omezení diferenčního tlaku.

Proti "zatuhnutí" kuželky ventilové armatury vlivem nečistot fyzikální i chemické povahy je souprava ETATHERM vybavena automatickým denním proběhem ventilů. Kombinace elektronických hlavic s termostatickými je principiálně možná; teplotní režim v místnosti s termostatickými hlavicemi však nelze programovat a existuje reálné nebezpečí výše uvedeného zatuhnutí.

Zdroj tepla (kotel, výměníková stanice ...) pracuje při aplikaci množstevní regulace autonomně - podle teploty a průtoku média; obecně je např. řízen kotlovým termostatem. Regulační souprava však má funkci umožňující vypínání kotle při dosažení požadovaných teplot ve všech místnostech. Souběžná aplikace ekvitermní a množstevní regulace je vhodná (zejména k omezení max. teploty náběhové vody podle venkovní teploty); průběh ekvitermní regulace je však nutno změnit tak, aby byla vždy k dispozici dostatečná regulační rezerva potřebná pro individuální množstevní regulaci. Bez tohoto opatření by individuální regulátory pracovaly pouze jako limitery a v době útlumu by nemohly být plně vytápěny zvolené místnosti.

Otopná tělesa musí být opatřena vhodnými armaturami (podrobnéjší údaje viz Ventilová šroubení). Armatury musí být namontovány tak, aby el. hlavice byly umístěny ve svislé poloze s ohledem na vhodnou cirkulaci vzduchu okolo teplotního čidla (pozor při aplikaci rohových ventilů!). Nelze-li podmínku dodržet, je nutné provést oddělenou montáž čidla.

Evidence relativní spotřeby tepla

Řídicí jednotka má vestavěný systém evidence relativní spotřeby tepla a v topném období průběžně v pravidelných intervalech sumarizuje teploty dosahované na jednotlivých adresách. V mezidobí topných sezón zůstává zachycen poslední stav.

Příklad aplikace regulační soupravy pro teplovodní systémy:

teplovodní souprava

ELEKTRICKÁ PŘÍMOTOPNÁ SOUSTAVA

Koncové moduly s deskami relé umožňují programově řízené vytápění spínáním příslušných elektrických nebo elektricky řízených topidel. Těmi mohou být el. konvektory, sálavé panely, ventilátory akumulačních kamen nebo parních výměníků atd. Koncový modul (teplotní čidlo s elektronikou) je nutno montovat ve svislé poloze jako pokojový termostat. Desky relé lze montovat do elektroinstalačních krabic. Při montáži musí být trvale zabezpečena minimální vzdálenost 8 mm mezi vodiči silového a řídicího okruhu!

Vedení dvojvodiče od koncových modulů k deskám paměťových relé je možno realizovat obdobně jako vedení sběrnice; relé jsou ovládána pulzně napětím cca 8 V. K jednomu koncovému modulu lze připojit i několik desek relé v různém uspořádání (blíže viz "koncový modul"). Pro zajištění spolehlivého spínání i v nejméně příznivé kombinaci je třeba, aby odpor vedení mezi koncovým modulem a deskou (deskami) relé nebyl větší než 8 ohmů (měřeno na vstupu vedení, konec vedení zkratován).

Spínání povelem HDO

U řídicích jednotek pro regulaci přímotopného elektrického vytápění je možné využít funkce odepnutí všech připojených elektrických topidel při příchodu signálu HDO "vysoká sazba" a jejich následné postupné připojení (s respektováním zadaného programu a skutečných teplot) při ukončení tohoto signálu. K odepnutí topidel dojde po sepnutí galvanicky odděleného binárního vstupu PWM externím kontaktem (relé HDO), k postupnému připojování následně po rozpojení kontaktu. Podrobnosti viz "řídicí jednotka".

Důležitá upozornění

Z hlediska elektrické bezpečnosti je celá regulační souprava elektrickým předmětem třídy II a je tedy oddělena od sítě dvojitou izolací. Připojením jakéhokoliv elektrického předmětu k soupravě nesmí dojít k porušení této vlastnosti !!! Např. řídicí jednotka ani sběrnice nesmějí být úmyslně spojeny ani s ochranným vodičem sítě.

Regulační soupravu ETATHERM je možno používat výhradně k účelu, pro který je určena; dovolené zacházení s řídicí jednotkou i ostatními díly soupravy stanovuje návod k použití.

Montáž soupravy smí provádět pouze osoba, jejíž kvalifikace je dokladována podle zákona přiměřeně pro toto zařízení a prostředí, ve kterém bude instalováno. Tato osoba musí být podrobně seznámena se všemi montážními pokyny výrobce a při montáži, oživení či opravách se řídit jejich ustanoveními.