Popis Montážní list Instalace Komunikace s PC Dálková správa Hydraulika Měření tepla

REGULAČNÍ SYSTÉM ETATHERM - montážní list

Řídicí jednotka komunikuje s koncovými členy po speciální sběrnici ETATHERM, která je symetrická, tvořená dvěma vodiči a a b, rozdělenými na levou (AL, BL) a pravou větev (AP, BP), přičemž každá větev ovládá 8 adres. Dimenzování vodičů viz Instalace.

Elektrické zapojení soupravy:

Sběrnice slouží k přenosu dat (adres, teplot, ...) i napájení. Napětí na sběrnici v aktivním stavu je cca 10 V. Konkrétní časový průběh napětí na sběrnici závisí mimo jiné i na typu koncových členů a konfiguraci jednotky. Zkrat na sběrnici nezpůsobí poškození soupravy; po jeho odstranění se obnoví činnost všech členů.

V žádném případě nepřivádějte na sběrnici nebo externí vstup jednotky žádné vnější napětí - ani přes jakékoliv druhy napěťových či proudových zkoušeček ("VADAS") !!!

Časový průběh napětí Ua-b mezi vodiči a, b sběrnice je závislý na konfiguraci a funkcích řídicí jednotky, toto napětí však může nabývat pouze hodnot 0 až 10 V. Jedná se o určitý druh šířkově modulovaného signálu, kde do šířky, polohy a polarity impulzu jsou zakódovány přenášené informace (adresy, teploty, ... atd.). Symetrické uspořádání vodičů sběrnice umožňuje získání vysoké odolnosti systému vůči vnějšímu rušení - napětí indukovaná do obou vodičů se navzájem kompenzují.

Pro identifikaci závad regulační soupravy je řídicí jednotka ETH 1 vybavena některými kontrolními či servisními režimy. Pomocí nich je možné některé závady přímo identifikovat. Přístup k "servisnímu režimu" může být blokován heslem, některé úkony vyžadují HW klíč.

zobrazení displeje

Displej '30' ETH 1 informuje o aktuální činnosti jednotky a situaci na sběrnici. Z1 zobrazuje adresu, Z3+Z4 teplotu (0÷31 bez ohledu na rozsah zadaný při konfiguraci) a Z2 čísla následujícího významu:

1 - klid na sběrnici - sběrnice je bez napětí
2 - servisní režim "on" - napětí na sběrnici odpovídá vyslaným parametrům servisního režimu
3 - měření teploty - provoz na sběrnici odpovídá čtení zpět. odpovědi na zobrazovaných adresách
4 - regulace - provoz na sběrnici odpovídá parametrům jednotlivých adres
5 - automatický proběh - na všech adresách s konfigurací "vodní" probíhá otevření/zavření ventilu.

Manuálně zvolený start regulačního protokolu nastane ihned, je-li vyvolán při stavu "klid sběrnice" (Z2 zobrazuje "1").
V jiných situacích povel převezme, ale vykoná ho až po dokončení přirozeného cyklu právě prováděných operací.Dlouhým stiskem T3 v displeji "30" je možné manuálně odstartovat celý regulační protokol; až do jeho skončení není možné tento úkon opakovat.

Význam rozsvícených dolních levých teček (LDP = left decimal point) zobrazovačů Z2, Z3:

LDP Z2 v displejích 30, 33  signalizuje čtení zpětné odpovědi (max. 128 ms)
LDP Z3 v displejích 30, 33  signalizuje zkrat či poruchu trvající déle než 128 ms; svítí po dobu komunikace jednotky
 s dotyčnou adresou (je-li zkrat na sběrnici, pak po dobu komunikace s její příslušnou větví)
LDP Z1 v displeji 00 - " -

Pro oživování, zkoušení, případně vyhledávání závad je především určen servisní režim. Jeho inicializace je uvedena v návodu k obsluze (viz úplná programovací tabulka). V servisním módu lze zvolit adresu i teplotu a tyto údaje okamžitě vyslat stiskem tlačítka na sběrnici. Po vyslání těchto dat se na příslušné větvi sběrnice objeví nepřerušované napájení v určité polaritě po dobu nejméně 60 minut. Toho lze využít jak k identifikaci vodičů a a b na vývodech k jednotlivým koncovým členům, tak ke kontrole instalace sběrnice (zkraty, přerušení). Volbou adresy a teplot lze pak snadno ověřit činnost určitého koncového členu (el. hlavice nebo koncového modulu) s deskou paměťového relé.

zobrazení displeje

V displeji '32' lze:

- na Z1 nastavit adresu
- na Z3, Z4 požadovanou teplotu

Pro běžný koncový člen (hlavici či modul) v rozsahu +6 ÷ +35°C.

Při nastavení '_ _' (čárky dole) hlavice za všech okolností zavírá.

Při nastavení ' – – ' (čárky nahoře) hlavice za všech okolností otvírá.

Při nastavení '_ _' nebo ' – – ' např. hlavice nereaguje na okenní kontakt.

Dlouhým stiskem T1 je servisní režim spuštěn a dojde k přechodu do displeje '33' - na chvíli se též objeví údaj o skutečné teplotě.

Doba platnosti fukce servisního režimu je omezena na cca 1 hod., není-li tento režim manuálně opuštěn dříve.

Polarita napájení sběrnice v servisním módu je závislá jak na zvolené adrese, tak na zvolené teplotě:

adresy hodnota údaje teploty
ve °C
polarita UALvůči UBL
(na levé větvi)
polarita UAPvůči UBP
(na pravé větvi)
1 až 4 sudá
lichá
kladná
záporná
 
5 až 8 sudá
lichá
záporná
kladná
 
.1 až .4 sudá
lichá
  kladná
záporná
.5 až .8 sudá
lichá
  záporná
kladná

Pokud dojde k přetížení či zkratu na sběrnici nebo poruše podobného druhu v elektronice koncového členu, řídicí jednotka ETH 1 tuto událost signalizuje rozsvícením LDP v některých displejích (viz Návod k obsluze - úplná programovací tabulka). V běžném režimu jednotka současně odpojí příslušnou větev po dobu trvání poruchy (tedy např. jen na dobu komunikace s adresou vykazující poruchu nebo po dobu komunikace s příslušnou větví sběrnice vykazující zkrat).
K snadnějšímu nalezení a odstranění poruchy je možné toto odpojení sběrnice zrušit HW klíčem (viz list montážní list "řídicí jednotka"). V servisním režimu je pak LDP Z3 rozsvícena trvale - i po odstranění poruchy - dokud nedojde k opětovnému spuštění servisního režimu ( '32' off - - '33' on).