Popis Montážní list Konfigurace Návod k obsluze Programování Aplikační poznámky

VÝROBA A PRODEJ TÉTO ŘÍDICÍ JEDNOTKY BYLY UKONČENY.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ETH1mod, ETH1mod2 - montážní pokyny

Řídicí jednotka je z hlediska el. bezpečnosti elektrickým předmětem třídy II a je od sítě oddělena dvojitou izolací. Připojením jakéhokoliv el. předmětu k soupravě nesmí dojít k porušení této vlastnosti!!! Např. řídicí jednotka ani sběrnice nesmějí být úmyslně spojeny ani s ochranným vodičem sítě.

dno + DPS

Fotografie desky elektroniky řídicí jednotky.

HW klíč
Je nutný pro některé úkony servisního nebo konfiguračního charakteru. Spočívá v propojení kolíků č. 7 a 8 konektoru KO 1 ve spodní části desky řídicí jednotky (viz obrázek).

Připojení vnějších přívodů a vývodů (viz též detail připojení vodičů)

- napájení:
Používejte výhradně zdroj dodávaný s řídicí jednotkou;jakýkoliv jiný způsob připojení musí být schválen výrobcem.V opačném případě nelze zaručit správnou činnost řídicíjednotky v různých situacích.
zakončení vodiče

- sběrnice ETATHERM:
nestíněný (kroucený) dvojvodič; odpor sběrnice od řídicí jednotky k nejvzdálenějšímu koncovému členu nesmí být větší než 8 ohmů (měřeno na vstupu, konec zkratován).

- propojení více jednotek sběrnicí RS 485:

síť jednotek

Připojení PC k síti je možné přes konvertor RS232/485 přímo na sběrnici RS485 nebo po sběrnici RS232 na příslušný port kterékoliv jednotky konfigurované jako "master 232". V takovém případě musí být zakončovací odpory 100 ohmů na obou koncích sběrnice RS485.

Některé navazující prvky (např. konvertor MIDAM) používají pro označení svorek (portů sběrnice RS485) symboly "+" nebo "-". V takovém případě připojte vodič "A" do svorky "+" a vodič "B" do svorky "-".

- PWM ... binární povel (bezpotenciálový kontakt); sepnutý kontakt = aktivní PWM

- společný povel pro vstupy PWM více řídicích jednotek:

Je-li požadovaná aktivace PWM jedním kontaktem pro několik řídicích jednotek, je možné vstupy (AD, KD) všech jednotek propojit paralelně k ovládacímu kontaktu.

Jinou možností je následující postup:

schéma zapojení

Proudový zdroj lze realizovat např. zdrojem napětí se sériovým odporem:

UBEZ > UN >2·n + 1 [V, V, -]      RS = 200·(UN - 2·n) [W, V, -],

kde "UBEZ" je bezpečné napětí pro příslušné prostředí, "UN" je napětí zdroje a "n" je počet připojených vstupů PWM řídicích jednotek.

V jednoduchých případech lze k realizaci proudového zdroje použít napětí napájecího zdroje (svorky +, -), které je cca 12V. Sériový odpor pro jeden vstup PWM: RS = 2 kOhm / 0,1W.
V případě zapojení pouze dvou řídicích jednotek je možné úpravu provést jen u jedné z nich; druhá bude tvořit potřebný proudový zdroj cca 5mA.

- připojení do sériového portu PC sběrnicí RS 232:

Kontakty telefonní kabelové koncovky jsou kresleny nahoře, klíč zásuvky je dole (není viditelný při pohledu shora).

Kabel je potřebný i v případě použití konvertoru RS232/USB.

Postup při uvádění do chodu:

Jednotku upevněte do žádaného místa pomocí montážních otvorů v zadní stěně. Při sejmutém krytu připojte vývody napájecího zdroje; dbejte na správnou polaritu a vývody ve svorkách ihned přitáhněte - i mžikové přerušení kontaktu přívodů může zanést programovou poruchu do mikropočítače, systém je proti výpadkům napájení odolný až na straně síťových svorek. Tato odolnost platí pouze ve spojení s dodávaným zdrojem. Nepoužívejte jiný síťový zdroj! Požadujete-li plnou funkci regulace nezávisle na síti, můžete soupravu napájet z akumulátoru 12V.

Jestliže se displej nerozsvítí okamžitě po zasunutí připojeného zdroje do zásuvky, ihned zdroj odpojte a zkontrolujte polaritu jeho připojení. Opačné připojení může zničit zdroj a poškodit jednotku. Napájecí zdroj zaručuje elektrickou bezpečnost i při poruše a proto je chráněn proti přehřátí izolace vlivem zkratu, přetížení nebo vysoké teploty okolí vratnou tepelnou pojistkou, která prudce sníží primární proud (prakticky ho odpojí). Ani po odstranění příčiny oteplení však zdroj nenaběhne do provozního stavu sám; je třeba ho odpojit od sítě, nechat zchládnout a pak znovu zapnout.

Adresa řídicí jednotky a adresa pole v síti

Zadává se v displeji '31'. Adresa jednotky je tvořena symbolem "J" a volitelným číslem v rozsahu 001 ÷ 255. Adresa pole jednotky se nastaví v témže displeji po dlouhém stisku T3; je tvořena symbolem "A" a volitelným číslem v rozsahu 001 ÷ 255. Dvě či více jednotek ve stejném poli nesmějí mít stejné adresy.

Hesla

Jednotlivé adresy nebo jejich skupiny lze opatřit přístupovými hesly (zvlášť pro přístup klávesami jednotky, zvlášť pro přístup z PC nebo webu. V takovém případě je nutné zavést také heslo konfigurace. Podrobnosti o typu a působnosti viz přehled hesel.

Všechna hesla lze zavést (změnit) jen prostřednictvím PC a ovládacího programu Etherm. Hesla uživatelská, servisní a času lze zadat též tlačítky na jednotce nebo je odblokovat HW klíčem.