Popis Montážní list Konfigurace Návod k obsluze Programování Aplikační poznámky

NÁVOD K OBSLUZE

Tento návod platí pro regulační soupravy s řídicími jednotkami ETH1 a elektronickými hlavicemi HK (HQS, HZS) nebo koncovými moduly KK (KQS, KZS).

(Viz též podrobný popis ovládání řídicí jednotky ETH1 na stránce "Řídicí jednotka/Programování")

My, ETATHERM, s.r.o. , IČO 48396907, prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, je za námi určených podmínek použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných trh s technickou dokumentací a požadavky příslušných nařízení vlády.

PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ ETH 1

představuje regulaci nejvyšší kvalitativní třídy typu IRC (individual room control) a slouží k programovému řízení teplot jednotlivých místností. Z jedné řídicí jednotky lze ovládat teplotu až v šestnácti jednotlivých místnostech nebo zónách a to jak při vytápění teplovodním s radiátory, tak při vytápění přímotopném elektrickém s konvektory, sálavými panely, teplovzdušnými ventilátory, akumulačními kamny atd. Podle svých požadavků nastavíte optimální program teplotního režimu jednotlivých místností na každý den v týdnu a tento program se pak automaticky opakuje v týdenních cyklech. Výsledkem je tepelná pohoda a možnost výrazných úspor energie s příznivým dopadem na ekologickou situaci. Tento návod Vás seznamuje s možnostmi a způsoby ovládání regulátoru. Věnujte, prosíme, čas jeho prostudování!

I. PRINCIP REGULACE

Ovládacím centrem systému je řídicí jednotka s mikropočítačem opatřená displejem a čtyřmi tlačítky.
Výkonnými prvky jsou:

V řídicí jednotce pracují nepřetržitě vedle mikropočítače také krystalem řízené hodiny. Mikropočítač sleduje čas a v pravidelných intervalech vysílá dle programu k jednotlivým hlavicím informace o požadované teplotě. Zpracování těchto informací včetně údajů o skutečných teplotách v dotyčných místnostech provádí elektronika hlavic nebo koncových modulů. Ta také dle potřeby nařídí přivření/pootevření ventilů elektromotoricky řízenými servopohony nebo sepnutí/rozepnutí relé povelem z koncového modulu. Přenos informací mezi řídicí jednotkou a hlavicemi či koncovými moduly probíhá po dvojvodičovém vedení (sběrnici), které zajišťuje i jejich napájení. Funkce hodin i vložený program jsou při výpadku sítě zajištěny napájením z vnitřní baterie (na cca 10 let); displej však za tohoto stavu nesvítí a ventily či relé zůstanou v poloze, kterou zaujaly předtím. Plnou funkci regulátoru při výpadku sítě lze zajistit napájením z vnějšího akumulátoru.

Externí vstup PWM umožňuje přiřadit vybraným (nebo všem) adresám jiné uživatelské programy (UPV) než v běžném režimu. Tuto funkci lze využít pro spínání/odpínání elektrických topidel signálem HDO (se zachováním protimrazové ochrany 6°C), otevření všech hlavic při sepnutí limitního termostatu (hrozící přetopení kotle na tuhá paliva), instalaci přepínače "manuální režim", který přiřadí vybraným (nebo všem) adresám UPV odlišné od běžných atd.

Řídicí jednotka může prostřednictvím vybrané adresy vypínat kotel (příp. čerpadlo aj.) při dosažení programovaných teplot vybraných (nebo všech) řízených místností. Řídicí jednotku ETH 1 nebo síť těchto jednotek můžete připojit na osobní počítač PC a jeho prostřednictvím celý regulační systém monitorovat i programovat.

II. PODMÍNKY INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ

Montáž soupravy není příliš složitá. Smí ji však provádět pouze osoba, jejíž kvalifikace je dokladována podle zákona přiměřeně pro toto zařízení a prostředí, ve kterém bude instalováno. Tato osoba musí být podrobně seznámena se všemi montážními pokyny výrobce a při montáži, oživení či opravách se řídit jejich ustanoveními. Doporučujeme Vám využít služeb autorizovaných montážních firem.

Sběrnici tvoří dva vodiče dimenzované na proud cca 0,35A. Její vedení je možno přizpůsobit typu a charakteru objektu, napětí na sběrnici nepřesáhne 10V a zkrat nezpůsobí poškození systému. Regulační soupravu používejte výhradně k účelu, pro který je určena a zacházejte s ní podle pokynů tohoto návodu. Elektronické hlavice a koncové moduly obsahující prostorová teplotní čidla nezakrývejte těžkými záclonami, závěsy, kryty nebo nábytkem. Pokud se tomu u elektronických hlavic nelze vyhnout, je možné použití oddělených čidel (pro jejich umístění platí stejné pravidlo). Průduchy ochranných krytů udržujte v čistotě a zabraňte jejich zanesení prachem či jinými nečistotami; v nestandardních situacích (malování, stavební úpravy) díly soupravy vhodně přikryjte. Vnik cizích těles nebo tekutin do dílů soupravy může svými zkraty a svody způsobit závažné poruchy elektroniky regulačního systému s vážnými následky na funkci otopné soustavy.

III. OVLÁDÁNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Základní pravidla

Řídicí jednotka se ovládá čtyřmi tlačítky (T1 ÷ T4) s využitím informací zobrazovaných na čtyřech zobrazovačích displeje (Z1 ÷ Z4). (Číslování tlačítek a zobrazovačů zleva).

Rozlišují se tři způsoby stisknutí tlačítka:

- krátkými stisky se zpravidla mění parametry (teploty, časy, adresy, ...) a přechází mezi informačními displeji první řady ('00', '10', '20', '30');
- dlouhými stisky T1 (dolů ve sloupci) nebo T2 (zpět nahoru a do '00')se mění číslo displeje, tj. přechází se do jiné úrovně programování či nastavení;
- prodloužený stisk tlačítek označených "+" (T1, T3) rozběhne automatické zvyšování (inkrementaci) editovaného údaje, uvolněním tlačítka se běh zastaví;
- měnit lze pouze blikající číslice (v programovací tabulce jsou znázorněny jen obrysovými čarami) - plně svítící údaje (vyznačeny tučně) jsou informační;
Krátkými stisky T2 v zákl. displeji '00' lze skokově měnit jas displeje (4 úrovně).
Při výpadku síťového napájení není informace o nastaveném jasu uchována; tzn., že při obnovení dodávky elektrické energie svítí displej plným jasem (pokud provozujete displej se sníženým jasem, informuje Vás plný jas o tom, že došlo k výpadku sítě).
Prodloužený stisk T4 vyvolá po dobu stisku zobrazení čísla displeje, ve kterém se právě nacházíte.

Pomůcky

Pro usnadnění práce je součástí návodu PROGRAMOVACÍ TABULKA ETH 1. Uprostřed nahoře je základní displej '00' s aktuálním časem. Pro přechod do jiného zobrazení je nutné stisknutí příslušného tlačítka.
Horní řada displejů (..0') má informační charakter - žádnou hodnotu nelze přímo měnit. Posuny doleva ze základního displeje se provádějí krátkými stisky T1, doprava ze základního displeje krátkými stisky T4.
Směrem dolů se vždy přechází dlouhým stiskem T1. Návrat z kteréhokoliv displeje do předchozího nastane dlouhým stiskem T2. Prodlouženým stiskem T2 dojde odkudkoliv k postupnému návratu - při podržení až do základního displeje. Ponecháte-li na jednotce zvolený jiný displej než základní a nebudete již dále manipulovat s tlačítky, vrátí se z běžných displejů sama během cca 5 minut (ze servisních během cca jedné hodiny) do základního displeje '00'.

IV. PROGRAMOVÁNÍ

Základním režimem činnosti je týdenní režim s cyklickým opakováním pro každou místnost a den v týdnu. Každá řízená místnost má již při instalaci určenou svoji adresu. ETH 1 může řídit až 16 různýchadres označených 1 ÷ 8 a .1 ÷ .8. Programování jednotky sestává ze dvou základních kroků:

Operativní změny jsou popsány v další kapitole.

Přiřazení UPV adresám, dnům v týdnu, případně reakci na PWM - '20', '21'

Přejděte do displeje '20'. V tomto displeji se v postupném sledu zobrazují následující údaje:
Z1 ... číslo adresy (1 ÷8, .1÷.8) - reprezentuje místnost určenou instalací,
Z2 ... číslo dne v týdnu (pondělí = 1, úterý = 2, středa = 3 ... neděle = 7) nebo reakce na externí povel (PWM = c).

PWM představuje vstup pro externí signál do řídicí jednotky. Jeho charakter je dán instalačním zapojením, působnost pro vybrané adresy se určí při konfiguraci jednotky. Může být využit pro spínání/odpínání topidel signálem HDO, hromadné přepnutí zvolených adres na jiné programy vnějším povelem nebo ručním přepínačem atd. Kdykoliv je PWM aktivován, platí pro jednotlivé adresy UPV přiřazený symbolu c).

Z3, Z4 ... číslo UPV (uživatelského programu vytápění).

Rozsahy nastavení - přiřazení UPV:
pro dny:

pro c (PWM) UPV:

Po přechodu do displeje '21' se střídání údajů zastaví, všechny displeje blikají a jsou připraveny k přiřazování UPV adresám, dnům v týdnu, případně c.

K dispozici je 96 UPV, z nichž některé jsou již z výroby sestaveny pro obvyklé použití (jejich výpis je přílohou tištěného návodu a lze je samozřejmě editovat jak z jednotky, tak připojeným PC s programem KomWin), další jsou "prázdné". Všech 96 UPV lze libovolně změnit podle vlastních požadavků postupem uvedeným v následující kapitole.

Vhodný postup přiřazení UPV adresám a dnům v týdnu je zpravidla následující: Na Z1 nastavit 1 (první místnost), na Z2 také 1 (pondělí) a na Z3, Z4 nastavit číslo vybraného UPV (tedy 1 až 96). Pak změnit Z2 na 2 (úterý) a přiřadit UPV stejným postupem až do konce týdne. Změnit číslo adresy na 2 (druhá místnost) a opět přiřadit UPV pro dny v týdnu. Zvýšit adresu ... atd.

Pokud chcete v '21' příslušné adrese přiřadit vybraný UPV pro celý týden, postačí v kterémkoliv dni (1÷7) dlouze stisknout T3; jednotka tento UPV přidělí všem dnům zvolené adresy, nikoliv však c (tj. reakci na PWM). Pokud přiřadíte určitý UPV reakci na PWM (c) a dlouze stisknete T3, přiřadí se tento UPV také všem dnům v týdnu.
Přiřazení UPV jednotlivým dnům a adresám si poznamenejte do tabulky:

tabulka přiřazení

Informace o přiřazení UPV adresám a dnům lze získat v displejích '20' nebo '21'. Přiřazení lze samozřejmě kdykoliv změnit v displeji '21'.

Vytvoření (úpravy) uživatelských programů vytápění (UPV) - '21', '22', '23'

Řídicí jednotka ETH 1 Vám nabízí možnost vytvoření 96ti UPV. Každý z nich má své číslo (levý sloupec následující tabulky) a může být složen až z osmi časových úseků (s rozlišením po 15ti minutách), kterým jsou přiřazeny teploty z určeného rozmezí (pro místnosti např. +6 ÷ +35°C).

tabulka UPV

V příslušenství řídicí jednotky jsou i tyto formuláře, do kterých byste si měli údaje vytvořených nebo změněných UPV poznamenat pro lepší přehlednost.

Tvorba či úpravy UPV se provádějí z displeje '21'. Z3 a Z4 zobrazují pořadové číslo UPV. Vyberte číslo UPV, který chcete vytvářet nebo měnit a dlouhým stiskem T1 přejděte do '22'. Z1 Vám zobrazí "1" (první časový úsek) a Z3, Z4 teplotu; tlačítky T3, T4 nastavte požadovanou hodnotu.

Dlouhým stiskem T1 přejděte do '23', nastavte požadovaný začátek časového úseku a dlouhým stiskem T2 se vraťte do '22'. Na Z1 naskočí číslo dalšího časového úseku; nastavte příslušnou teplotu ... a postupujte až do konce UPV. K dispozici je osm časových úseků; pokud některé z nich nevyužijete, musí pro ně být na Z2 zařazen symbol "n" . Změnu (použitý/nepoužitý úsek) lze provést krátkým stiskem T2, případně lze programovací sekvenci ukončit v '23' dlouhým stiskem T3 - všechny následující úseky jsou pak označeny jako nepoužité a současně dojde k automatickému přechodu do '21' (např. k výběru dalšího UPV).

Časové úseky nemusí být řazeny chronologicky - např. do programů nabízených od výrobce můžete vřadit na konec další (nový) úsek časově spadající mezi již programované úseky; jednotka si je vybere ve správném pořadí. Zhorší se však přehlednost při dalších úpravách.

Teplota příslušná poslednímu časovému úseku platí také pro časový úsek předcházející prvnímu programovanému úseku téhož dne !!! (Pondělní noční útlumová teplota je tedy platná i v pondělní ráno až do času prvního úseku příslušného UPV).

Chcete-li tedy v nějaké místnosti udržovat trvale stálou teplotu, sestavíte si UPV sestávající z jediného úseku (s libovolným časovým údajem), kterému přiřadíte požadovanou teplotu a tento UPV přiřadíte určené adrese pro celý týden.

V. OPERATIVNÍ ZMĚNY (OZ) - '10' ÷ '13'

ETH 1 Vám umožňuje řídit vytápění jednotlivých místností podle Vašich požadavků. Jakmile tyto požadavky jednotce předáte (formou sestavení a přiřazení programů), musíte respektovat, že program sám nemůže poznat různé odchylky v běžném provozu, které ovšem běžně nastávají. Aby nebylo nutné v takových případech měnit program a po skončení události ho opět zpětně upravovat, nabízí řídicí jednotka možnost jednorázových odchylek formou operativních změn (dále OZ).

Displej '10' podává v postupném sledu informace o teplotách na jednotlivých adresách:

Z1 ... číslo adresy (1 ÷8, .1÷.8)

• Z2 nesvítí a Z3, Z4 zobrazují programovanou teplotu;

• Z2 zobrazí "r" a Z3, Z4 zobrazují reálnou (skutečnou) teplotu měřenou ve čtyřminutových intervalech.
Zobrazují-li Z3, Z4 místo reálné teploty symboly " _ _" (případně " – – "), může se jednat o zkrat (případně rozpojení) sběrnice.

Krátkým stiskem T3 je možno postupný sled zastavit na vybrané adrese a krátkými stisky T2 přepínat mezi zobrazením teplot (a režimů) požadovaných a reálných. Po opětovném krátkém stisku T3 se střídání adres znovu rozběhne.

Po přechodu do '11' se sled adres zastaví; krokovat lze krátkými stisky T1, aut. běh prodlouženým stiskem T1. Z2 může ukazovat některý z následujících symbolů:

Udržovací režim - "11"

Vyberte adresu; zobrazuje-li Z2 "n" nebo "o", nastavte "U" dlouhým stiskem T3. Krátkýmistisky T3, T4 (či prodlouženým stiskem T3) nastavte požadovanou teplotu. Tato teplota bude trvale platná až do případné další ručně provedené změny. Zrušení udržovacího režimu a návrat do původního stavu ("n" nebo "o") proveďte opět dlouhým stiskem T3.
Časové úseky poslední OZ zůstávají v paměti, údaj teploty platí podle naposledy provedeného nastavení (v kterémkoliv režimu).

Zadání nové operativní změny (OZ) - '11', '12', '13'

ETH 1 Vám umožňuje nastavit jednorázovou změnu teploty vůči platnému programu v časovém úseku, jehož konec i počátek můžete volit.
V '11' vyberte požadovanou adresu (Z2 zobrazí "n") a krátkým stiskem T2 nastavte "o" na Z2 (dalším krátkým stiskem T2 můžete tuto OZ opět zrušit a Z2 zobrazí "n"). Na Z3, Z4 nastavte žádanou teplotu. Pokud nyní displej opustíte dlouhým stiskem T2, platí zvolená teplota přibližně pro následující hodinu (se zaokrouhlením na 15 min.).

Postoupíte-li však z '11'' do '12', zobrazí se Vám automaticky předvolený čas ukončení OZ. Ten můžete měnit krátkými stisky T1, T2 po hodinách či T3, T4 po 15ti minutách (také však rychlou změnou údajů po prodlouženém stisku T1, T3) a nastavit libovolný čas ukončení OZ. Pokud dlouze stisknete T3, rozbliká se na Z1 levá spodní tečka a zobrazí se čas zahájení OZ (aktuální čas zaokrouhlený na čtvrthodinu). Tento čas můžete změnit a nastavit si tak odložený začátek platnosti OZ.

Postoupíte-li z '12' do '13', zobrazí se Vám automaticky předvolené datum ukončení OZ (den, měsíc). To můžete krátkými stisky T1 ÷ T4 změnit a nastavit libovolné datum ukončení OZ. Údaj čísla měsíce zvýšený o 50 (tedy 51÷62), představuje datum následujícího roku!

Pokud dlouze stisknete T3, rozbliká se na Z1 levá spodní tečka a zobrazí se datum zahájení OZ. Toto datum můžete změnit a nastavit si tak odložený začátek platnosti OZ.

Jestliže jste nastavili OZ s odloženým začátkem platnosti, zjistíte po návratu do "11", že Z2 zobrazuje "n" (OZ je v tomto čase neplatná); "o" se objeví v okamžiku, kdy skutečný čas (včetně data) bude uvnitř intervalů nastavených v '12' a '13'.

Editace původní operativní změny (OZ) - '11', '12', '13'

Jestliže vyberete v '11' adresu, pro kterou v tomto čase platí OZ (Z2 zobrazuje "o"), nebo která nemá v tomto čase platnou OZ (Z2 zobrazuje "n") a přejdete do '12' dlouhým stiskem T1, můžete číst (i měnit) čas/datum poslední zařazené OZ (jak současné, tak budoucí či minulé). Nabídka řídicí jednotky bude tato:

Uvedené údaje můžete libovolně měnit a vytvářet tak novou OZ. Teplota příslušná OZ se nastavuje a zobrazuje v '11'. Zde také symbol na Z2 ("o" nebo "n") indikuje, zda Vámi upravená OZ je v aktuálním čase platná či nikoliv.

Tento postup využijete např. tehdy, jestliže se důvod operativní změny občas (nepravidelně) ve stejnou dobu opakuje. Použijete pak např. původní teplotu, původní čas ukončení a jen upravíte aktuální datum a OZ ukončíte odchodem z '13' dlouhými stisky nebo prodlouženým stiskem T2).

Zrušení OZ

Jestliže chcete zrušit zařazenou OZ, najděte si příslušnou adresu v '11'.

VI. OVLÁDÁNÍKOTLE nebo jiných závislých zařízení

Jedna z adres jednotky může být konfigurována pro vypínání kotle při dosažení programovaných teplot ve vybraných (nebo všech) řízených místnostech. Koncový modul-spínač (KS7) na této adrese hlásí trvale "reálnou teplotu" cca 23°C a o vypnutí kotle rozhoduje přiřazený UPV:

Přejete-li si např. ovládat kotel jen podle splnění teplotních požadavků vybraných místností, sestavte příslušný UPV z jediného úseku s teplotou 6°C. (Nastavením OZ nebo režimu "u" s teplotou 6°C na adrese pro ovládání kotle vypnete kotel).
Většinou (např. od výrobce) bývá vypínání kotle konfigurováno na poslední adresu (.8), které je přiřazený UPV č.96 s jedinou teplotou 6°C.

Řízené spínače

Vhodně vybrané adresy lze také konfigurovat jako "spínač 1" , "spínač 2". Chování těchto adres závisí na srovnání programovaných a reálných teplot na adresách vybrané skupiny, na přiřazeném UPV a posledním nastavení OZ.
Účelem těchto možností je schopnost realizace dalších funkcí otopné soustavy i jiných zařízení. Popis těchto možností se však již vymyká rozsahu návodu. V případě jejich použití se řiďte speciálními pokyny (viz např. aplikace uvedené na www.etatherm.cz).

 

VII. HESLA

Pro ochranu před nežádoucí manipulací lze přístup k ovládání jednotky blokovat hesly. Hesla lze rozdělit do tří kategorií:

Zadání hesla

V základním displeji dlouze stiskněte T3 k přechodu do '77' a nejpozději do pěti sekund zadejte přidělené heslo: T1, T2 ovládají první dvojici, T3, T4 druhou dvojici zobrazovačů. Po zadání hesla ihned dlouze stiskněte T2 k návratu do '00' (jinak dojde k automatickému návratu bez potvrzení hesla a celý postup je nutno opakovat).
Nyní můžete plně ovládat skupinu adres příslušnou zadanému heslu.
Po návratu do '00' se platnost hesla do 5ti sekund zruší. Pokud ponecháte jednotku v jiném displeji, dojde k automatickému návratu do '00' během 5ti minut (ze servisního režimu do cca 60ti minut) a během dalších 5ti sekund se platnost hesla zruší.

VIII. ČASOVÉ ÚDAJE

Hodiny, kalendář

V základním displeji je zobrazován aktuální čas (hodiny, minuty). Po krátkém stisku T3 se na 5 sekund objeví údaj dne (název ve zkratce a pořadové číslo). Pokud během těchto 5ti sekund opětovně krátce stisknete T3, zobrazí se (opět na 5 sekund) údaj měsíce a roku (v případě, že je období letního času, zobrazí se levá spodní tečka Z1 - před údajem měsíce).

Nastavení běžného času - '01'

Provádí se v displeji '01'. Bez zadání hesla pro nastavení času lze opravit pouze nastavení minut. Současně s nastavením minut se nuluje stav sekund, které se nezobrazují. Po zadání hesla pro nastavení času: Blikající levé číslice představují hodiny, pravé číslice minuty (např. "13.26"). Aktuální hodnoty nastavte krátkými (případně prodlouženými) stisky příslušnýchtlačítek.

Nastavení kalendářního data - '02', '03' (po zadání hesla pro nastavení času)

Den v týdnu a jeho pořadové číslo nastavte v displeji '02' krátkými (případně prodlouženými) stisky příslušných tlačítek. Pozor - chybně nastavená kombinace data (např. Ut.08 a 05.03) zůstává v platnosti!!! Regulace se řídí názvem dnem v týdnu.
Nekorektní údaj typu .31 v 04.03 je opraven začátkem následujícího dne.
Měsíc a rok nastavte v displeji '03': levé číslice představují měsíc, pravé číslice rok. Levá spodní tečka Z1 indikuje období platnosti letního času.
Měsíc a rok nastavte v displeji '03': levé číslice představují měsíc, pravé číslice rok. Levá spodní tečka Z1 indikuje období platnosti letního času.

IX. MĚŘENÍ TEPLA

Řídicí jednotky ETH 1 mají vestavěný program pro relativní měření tepla. V průběhu (nastavitelného) topného období eviduje řídicí jednotka v patnáctiminutových intervalech údaje o teplotách v jednotlivých místnostech a ukládá je do své paměti. Případné výpadky sítě jsou registrovány. Stavy na začátku a konci vyhodnocovaného období je nutné načíst připojeným PC s programem KomWin. Pomocí něho lze zjistit i výsledné průměrné teploty potřebné k výpočtu rozdělení nákladů mezi uživatele. Konkrétní algoritmus výpočtu plateb závisí na dohodě (smlouvě), případně na znění platných zákonů a vyhlášek. Evidenci je vhodné provádět pouze v hlavním topném období (nastavitelném z PC); v mezidobí zůstává registrovaný stav nezměněn.
Popsaný způsob měří tepelnou pohodu jednotlivých prostorů a jeho princip je léta používán v různých zemích, zejména ve Skandinávii. Podmínkou správné činnosti regulátoru i evidence je přirozeně trvale regulérní dodávka tepla. Podrobnosti o principu metody i jejím použití lze nalézt na www.etatherm.cz.

X. PŘIPOJENÍ PC

Řídicí jednotky ETH 1 jsou vybaveny výstupy pro připojení k PC po sběrnici RS 232 a RS 485 (též pro síťové aplikace). Prostřednictvím připojeného PC je možno jednotku konfigurovat, sestavovat a přiřazovat UPV, OZ, monitorovat stavy atd. Při tomto ovládání se řiďte nápovědou vlastního programu.

XI. ÚDRŽBA, SERVIS

Automatický proběh ventilů - '02'

Voda v otopném systému obsahuje zpravidla řadu různých nečistot, jak chemického, tak fyzikálního charakteru. Pokud zůstávají regulační ventily delší dobu bez pohybu, hrozí jim právě vlivem těchto nečistot zatuhnutí a ztráta funkce. Regulační souprava tomuto nebezpečí brání pravidelným automatickým proběhem ventilů mezi oběma krajními polohami. Jednou denně vyšle řídicí jednotka každé hlavici povel k úplnému otevření a následnému zavření ventilu.
Nevypínejte proto regulační systém v letním období!
Celý proces proběhu trvá cca 8 minut a jeho počátek je nastaven při konfiguraci (např. na "12.00" hod). Změnu můžete provést takt, že v reálném čase, který Vám vyhovuje a je právě zobrazován na displeji '00', zadáte heslo pro nastavení času (je-li aktivováno) a přejdete do '01' dlouhým stiskem T1. Všechny číslovky blikají! Pak dlouze stiskněte T3. Změna není nijak indikována. Návrat do '00' dlouhým stiskem T2 nebo automaticky po cca 5ti minutách. Čas aut. proběhu lze upravit také z připojeného PC.

Údržba, korekce nastavení hlavice

Regulační systém ETATHERM nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Pokud však u teplovodního systému některé z otopných těles mírně hřeje v situaci, kdy by mělo být bezpečně zavřeno, je pravděpodobné, že ventilové těsnění mírně propouští. Pootočením aretovaného knoflíku hlavice o 1 zub ve směru hodinových ručiček při pohledu od armatury tomuto propouštění zamezíte. Příčinou bývá "otlačení" pryžové klapky ventilu.
Hlavice a koncové moduly je třeba udržovat v přiměřené čistotě, aby případné prachové usazeniny neomezovaly proudění vzduchu okolo teplotního čidla. Pozor též na znečištění elektroniky hlavice např. při malování či zalévání květin!

Servis, opravy

Pomůckou k ověřování správné činnosti regulační soupravy je informační displej '30', který je přístupný po zadání servisního hesla a zobrazováním číselných kódů sděluje aktuální činnost jednotky.
V displeji '32' je možno nastavit adresu a teplotu; dlouhým stiskem T1 dojde k okamžitému vyslání těchto dat a přechodu do displeje '33'. Po dobu 5ti sekund se zobrazí reálná (skutečná) teplota měřená na zvolené adrese.
Doporučujeme Vám, abyste opravy regulační soupravy svěřili odborné (nejlépe autorizované) montážní firmě!

Napájecí zdroj

Původní klasický zdroj dodávaný s řídicími jednotkami do 26. 4. 2010 je vybaven vratnou tepelnou ochranou s pozistorem. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k nadměrnému oteplení zdroje, sníží pozistor prudce primární proud (prakticky zdroj odpojí). Ani po odstranění příčiny oteplení však zdroj nenaběhne do provozního stavu sám. Je nutné ho odpojit od sítě, nechat zchládnout a pak znovu zapnout.
Nový spínaný napájecí zdroj MeanWell GS12E12 je vybaven elektronickou ochranou proti přetížení.

Důležité poznámky

Zálohování vnitřních hodin jednotky zabezpečuje lithiová baterie umístěná na desce plošných spojů. Její životnost je velmi vysoká (předpokládáme min. 10 let) a v běžném provozu z ní není odebíraný proud. Nefunkčnost baterie způsobí při současném výpadku sítě (nebo jiném vypnutí síťového zdroje) přepsání aktuálního data údajem “Po 01.01.00”. V takovém případě je nutné baterii vyměnit - původní vypájet z desky a nahradit novou. Po této výměně bezodkladně nastavte aktuální čas i datum!!! Výměnu baterie svěřte odborníkovi; nadměrné zahřátí baterie může způsobit její explozi a při neobratném vypájení hrozí poškození desky spojů.
Lithiová baterie neobsahuje rtuť. V případě její výměny nebo při likvidaci řídicí jednotky odevzdejte starou baterii do místa určeného obcí pro ukládání tohoto druhu odpadu. Nepokoušejte se baterii regenerovat “nabíjením”, mohlo by dojít k explozi!

Přepravní a spotřební obaly výrobku jsou tvořeny papírovými (kartonovými) krabicemi a PE sáčky. Jejich likvidaci proveďte odevzdáním do příslušných kontejnerů tříděného odpadu.

Případné záruční i mimozáruční opravy uplatňujte u svého prodejce (montážní firmy).

Ovládání řídicí jednotky připojeným PC

Řídicí jednotku nebo celou síť těchto jednotek můžete připojit k osobnímu počítači. Prostřednictvím ovládacího programu (KomWin) můžete jednotku konfigurovat a programovat mnohem přehledněji než prostřednictvím vlastních tlačítek a displeje. Program si můžete stáhnout z internetových stránek www.etatherm.cz
- právo k užívání tohoto programu získáváte zakoupením řídicí jednotky ETH1. Na uvedené internetové adrese naleznete také projekční i montážní katalogové listy prvků regulační soupravy a mnoho dalších informací ke správné aplikaci výrobku.

XII. TECHNICKÉ PARAMETRY

Případné záruční i mimozáruční opravy uplatňujte u svého prodejce (montážní firmy).

PROGRAMOVACÍ TABULKA

programovací tabulka